Waar de branchevereniging voor staat 

De branchevereniging staat voor belangenbehartiging, professionalisering, collectieve afspraken, onderlinge verbinding en verdienmodellen.

Waar staan we voor en wat willen we met onze branchevereniging bereiken? In maart 2024 hielden we een strategie sessie in het Delftse Hout.  Het was een super dag, enerverend en gefocust en dit is de agenda die eruit is gekomen.
Nu bepalen wij als bestuur natuurlijk niet waar we voor staan en wat we willen bereiken: dat doen jullie als leden!
Reageer dus gerust op de standpunten die we voor nu hebben geselecteerd ! Kom maar door! Dat doe je door af te spreken om aan een bestuursvergadering deel te nemen, of door een mail te sturen aan info@bbgn.nl
We gaan deze ‘agenda’ ook aan jullie voorleggen op de gidsendag op 20 april.

Wat de vereniging doet

1. Belangenbehartiging

 • We zijn alert op beeldvorming en belangen van bosbadgidsen en acteren daar gevraagd en ongevraagd op. 
 • We hebben we een whitepaper met info over waar de vereniging voor staat en wat we doen.
 • We nemen deel aan overkoepelende  samenkomsten en  zoeken actief de verbinding
 • We werken aan een stakeholderoverzicht en maken een plan hoe we met dezen  omgaan
 • We zorgen ervoor dat de collectieve impact van bosbaden zichtbaar wordt en  ‘verzilveren’ deze. 

2. Kwaliteit en professionaliteit

2.1 Blijven leren en ontwikkelen

We willen gidsen helpen hun professionaliteit op peil te houden en te vergroten, door specialistische trainingen in te kopen en  door train the trainer activiteiten. 

 • Afspraken tussen gidsen over meelopen bij elkaar en intervisie 
 • Bijscholing om samenwerking met de sectoren zorg/welzijn en herstel mogelijk te maken
2.2 Accreditatie

We willen samenwerking in heel Nederland mogelijk maken door accreditatie,  bijvoorbeeld voor grote  vitaliteitsprogramma’s  van een zorgverzekeraar die wil weten dat de gidsen de nodige kwalificaties hebben. 

 • Kwaliteitswaarborg, vignet, normen laten zien aan de buitenwereld zien wat voor gids je bent: met opleiding, ervaring, specialisatie
 • Openbaar gidsen register en keurmerk die zichtbaar wordt in de vorm van een vignet of badge
2.3  We helpen elkaar
 • Gidsen met een kleine of startende bedrijfsvoering kunnen hun pagina op de website inzetten als platform om hun bedrijfsvoering aan te bieden.  
 • We maken collectieve basisafspraken over hoe wij bosbad gidsen omgaan met landschappen
 • We geven invulling aan koepel afspraken met terreinbeheerders en maken inzichtelijk welke gids de contactpersoon  in een gebied is
2.4 Zakelijke aspecten
 • advies rondom mediation en conflictoplossing –  opleiden van een  Vertrouwenspersoon (buiten bestuur) 
 • tips over algemene voorwaarden, privacy
 • aansluiting bieden op collectieve afspraken

3. Vorm & Smoel

Zichtbaarheid in netwerk –  we hebben een communicatieaanpak  die gecoördineerd aangestuurd wordt.

We maken onze  impact zichtbaar door kwaliteiten te  kwantificeren ( een bosbad teller verbonden aan de site)

lid worden van de bbgn

4. Collectieve afspraken en natuurbeheer

 • krachten bundelen om als branchevereniging collectieve basisafspraken te maken met terreinbeheerders  Staatsbosbeheer, Landschappen en andere natuurverenigingen met terreinen en voorzieningen
 • overleg met zusterorganisaties als wandelcoaches en andere natuurtherapieën over  gedeelde belangen en de lasten verdelen

5. Onderlinge verbinding

 • Persoonlijke ontwikkeling van bosbad gidsen 
 • kennis  vaardigheden onderzoek
 • zorg/welzijn/herstel

6. Verdienmodellen van bosbadgidsen 

6.1 Recreatief bosbaden en Ecotoerisme

Recreatief bosbaden richt zich op bedrijven(bedrijfsuitjes) en particulieren  (open inschrijving en groepen vrienden)

6.2 Ecotoerisme

Ecotourisme richt zich op de hospitality sector, we delen concepten, ideeën en ervaringen + eventueel promotiemateriaal 

 • samenwerking met hotels 
 • aanbod op congressen
 • festivals etc,  festivalkit,
6.3 Modules voor bedrijven

Welke behoefte heeft het bedrijfsleven en hoe verhoudt bosbaden zich tot herstel, zorg, weerbaarheid, re-integratie, voorkomen uitval en vitaliteit?

 • Koepel Afspraken met concerns
 • Landelijke modules waar gidsen op aan kunnen haken
 • Vitaliteitsweek
6.4 Groene GGZ

Samenwerking met zorgsector en  Nature for health – Agenda Natuurinclusief, zorgpilots 

6.5 Bosbadgidsen adviseren over ruimtelijke ordening Nederland 

Bosbadgidsen adviseren gevraagd ( en misschien ook ongevraagd) op ruimtelijke plannen voor Nederland

 • we maken een agenda RO bosbadgidsen
 • een missie RO bosbadgidsen  – (toekomstbestendige natuuractiviteiten die goed zijn voor mens en natuur) 
 • visie op inrichting – slow recreatie betekent dat er minder meters per uur worden gemaakt per persoon wat de impact op de natuur verlaagd, de inrichting  wordt op het ervaren en verkennen van natuurwaarden doorgevoerd, dus geen uitzicht op asfalt maar zintuigelijke ervaringen  van  natuur-
 • inrichting (grijze bedrijven)  terreinen, 
 • FB trails als inrichtingselementen in bestaande en nieuwe  landschappen 
 • Visie op meervoudig ruimtegebruik (bv mountainbikeroute wordt gedeelte  van de week bosbad trail)
 • Visie op Low impact recreatie, ecotourisme, slow tourism  en duurzame toekomstbestendige recreatie.
 • Aansluiting zoeken op programma’s  terreinbeherende organisaties en natuurorganisaties Provincies en IVN 
 • Mogelijk maken projecten en programma’s van groepen gidsen te helpen financieren door als aanvraag partner voor fondsen en subsidies te fungeren (MAEX).

BBGN: voor en door bosbadgidsen